В навечерието на първи юни Коалиция HPV поиска от МЗ действаща политика за ваксинопрофилактика

В навечерието на първи юни представители на Коалиция HPV проф. д-р Радка Аргирова – председател на Българското дружество по медицинска вирусология и д-р Момчил Баев – основател на Фондация „Астра Форум“ входираха отворено писмо в ученическа раница до Министерство на здравеопазването и всички здравни институции с настояване за действаща политика за ваксинопрофилактика в България. Символичното послание е за по- голяма грижа към здравето на децата и дава старт на информационната кампания на коалицията „Защити бъдещето им!“.

Мисията на експертната, неправителствена Коалиция HPV е преди всичко превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус (ЧПВ/HPV). Затова изисква от МЗ да се ускори Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България, която се изпълнява едва 1% до 3%. 

„Глобалната цел на СЗО за елиминиране през 2030 г. на ЧПВ, причиняващ рак на маточната шийка и други ракови заболявания при двата пола, изглежда недостижима за нашата страна, ако не се вземат спешни мерки за повишаване на ваксиналното покритие в България. Това е възможно само при поставяне на краткосрочни цели и стъпки, които да спомогнат за ваксинопрофилактиката, и ангажираност на здравните власти към проблема“, се казва в писмото.

Коалиция HPV призовава за промени в краткосрочен план, които да гарантират постигането на годишни цели за ваксинално покритие в таргетната група (момичета от 9 до 14 г.): 15% през първата година; 25% – втората година; 35% – в третата. Според експертите от Коалицията заложените цели могат да се достигнат, ако се проследяват регулярно, като се обявяват постигнатите резултати и се предвидят стимули за изпълнителите на здравна дейност. Една от възможностите е изравняването на заплащането за поставяне на задължителни и на препоръчителни ваксини, тъй като това е изключително важно за общественото здраве.

От Коалиция HPV настояват за стартиране сред таргетните групи на национална информационна кампания за превенция на свързаните с HPV заболявания на Министерство на здравеопазването, за кампании на регионалните здравни инспекции и/или кампании за информираност на подрастващите в училищата, съвместно с Министерство на образованието.

Препоръка на експертите от Коалицията е да се промотира моделът на ваксинации през целия живот.

В заключение в писмото се казва: „Очакваме реакция от Вас с поемане на конкретни ангажименти, отговорни лица и времеви хоризонт за достигне на поставените краткосрочни цели! В 30-дневен срок очакваме от Вас насрочване на среща с представители на Коалицията за обсъждане на предложените от нас спешни промени, както и насрочване на срещи на всяко тримесечие с Вашия екип за проследяване на прогреса и комуникация на постигнатите резултати.“

Подписалите се членове на Коалицията са:

 • Проф. д-р Радка Аргирова – председател на Българското дружество по медицинска вирусология
 • Доц. д-р Михаил Околийски – управляващ офиса на СЗО в България
 • Д-р Гергана Николова – член на УС на БЛС
 • Д-р Антоанета Томова – началник отделение по медицинска онкология в Комплексен онкологичен център Пловдив
 • Доц. д-р Йорданка Узунова – член на Българска педиатрична асоциация
 • Доц. д-р Илия Карагьозов – председател на Българската асоциация по онко-гинекология,
 • Д-р Христиана Бацeлова – началник Хигиенно-епидемиологичен отдел, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
 • Д-р Момчил Баев – основател на Фондация „Астра Форум”
 • Проф. Ивайло Търнев – Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“
 • Ивайло Спасов – директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България
 • Пламена Николова – директор „Национална мрежа за децата“
 • Д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
 • Доц. Христина Лебанова – Социална фармация и фармацевтично законодателство – МУ – Плевен

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОАЛИЦИЯ HPV
 
До:
Д-р Асен Меджидиев
Министър на здравеопазването
 
Относно: Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 – 2024 г.
 
Копие до:
Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев
Главен държавен здравен инспектор
 
Проф. д-р Ани Кеворкян
Главен координатор
Национален експертен съвет по имунизации
 
Д-р Йорданка Пенкова
Управител
Национална здравноосигурителна каса
 
Мария Гайдарова
Заместник-министър на образованието и науката
 
Д-р Иван Маджаров
Председател
Българския лекарски съюз
 
Доц. д-р Любомир Киров
Председател
Сдружението на общопрактикуващите лекари
 
Уважаеми Министър Меджидиев,
По време на европейската седмица за имунизация, 23-29 април, се проведе затворена среща на наскоро сформираната Коалиция HPV – национална, експертна, неправителствена коалиция, фокусирана върху превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус (ЧПВ/HPV) и обединяваща водещи специалисти в различни области на медицината и различни неправителствени организации.
 По време на срещата бяха обсъдени важни теми във връзка с необходимостта за ускоряване на прилагането на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България. Данните за ваксиналното покритие срещу основния причинител на втория по честота рак при жените в България през последните години са изключително притеснителни и тревожни и меко казано катастрофални. България отново изостава в справянето с ваксинопредотвратими заболявания и оставя обществото незащитено от здравни заплахи.
 На провелата се среща бе представено наскоро публикувано проучване за икономическата тежест на рака на маточната шийка в България (проведено от екип, ръководен от доц. Христина Лебанова, преподавател по Социална фармация и фармацевтично законодателство в МУ Плевен), което показа изключителната важност и тежест на проблема, включително и огромната загуба на години човешки живот. Според проучването, жените, починали от рак на маточната шийка, свързан с HPV, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст, а загубеният брутен вътрешен продукт от 2018 до 2020 г. варира между 4,5 и 6 милиона лева годишно от загуба на трудоспособност. В комбинация с директните разходи за лечение на рак на маточната шийка всичко това възлиза на около 16 милиона лева годишно. Ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване и почти всички разходи може да се спестят, което ще освободи ресурс в здравната система.
Глобалната цел на СЗО за елиминиране през 2030 г. на ЧПВ, причиняващ рак на маточната шийка и други ракови заболявания при двата пола, изглежда недостижима за нашата страна, в случай че не се вземат спешни мерки за повишаване на ваксиналното покритие в България. Това е възможно само при поставяне на краткосрочни цели и стъпки, които да спомогнат за ваксинопрофилактиката и ангажираността на здравните власти към проблема. Подходът на имунизация през целия живот допринася за подобряване на общественото здраве, подпомага устойчивостта на здравната система и съдейства за икономическия просперитет на всяка държава!
Членовете на нашата Коалиция, създадена и подкрепена от водещи специалисти, отправя следния призив към Министерство на здравеопазването за спешно адресиране на необходимите промени за постигане на резултати в краткосрочен план:
·         Залагане на годишни цели за ваксинално покритие в съответствие с националната имуназиционна програма и препоръки на Световната здравна организация. Целите да са разпределени по години с реалистични стъпки, отговарящи на нашата действителност: 15% през първата година; 25% – втората година; 35% – в подлежащите кохорти, съответстващи на средноевропейските, като част от плана за действие към Национална здрава стратегия 2020-2030.
·         Регулярно проследяване за достигане на заложените цели и публично обявяване на постигнатите резултати, както и стимули за тяхното постигане на изпълнителите на здравна дейност. Една от възможностите е изравняването на заплащането за поставяне на ваксина по Национална имунизационна програма – РМШ като пилотна – с цел уеднаквяване на заплащането за поставяне на задължителни и на препоръчителни ваксини и с оглед изключителната важност за общественото здраве. 
·         Ангажираност на отговорните институции за информираност на таргетните групи, чрез национална информационна кампания на Министерство на здравеопазването и кампании на регионални здравни инспекции и/или кампании за информираност на подрастващите в училищата, съвместно с Министерство на образованието.
·         Промотиране на модела на ваксинации през целия живот, водещи до подобрен здравен статус, намалени разходи за болнично лечение и за лекарства и по-здрава нация;
Подкрепата, визията и лидерството на Министерство на здравеопазването и на Министъра на здравеопазването е от изключително значение като проводник на политики на национално и регионално ниво: чрез национални информационни кампании, мониторинг, контрол, проследяване на резултатите спрямо заложени цели и мотивация на общопрактикуващите лекари. В ерата на иновациите осигуреният достъп до профилактика, наличие на доказани и ефективни модерни имунизационни решения е недопустимо да обричаме българските граждани и е изключително важно да ги предпазим и инвестираме в тяхното бъдеще, и то сега!
Очакваме реакция от Вас с поемане на конкретни ангажименти, отговорни лица и времеви хоризонт за достигне на поставените краткосрочни цели! В 30-дневен срок очакваме от Вас насрочване на среща с представители на Коалицията за обсъждане на предложените от нас спешни промени, както и насрочване на срещи на всяко тримесечие с Вашия екип за проследяване на прогреса и комуникация на постигнатите резултати.
 
С уважение,
Членове на Коалиция HPV:
·         Проф. д-р Радка Аргирова – председател на Националния експертен борд по вирусология към БЛС, председател на Българското дружество по медицинска вирусология
·         Доц. д-р Михаил Околийски – управляващ офиса на СЗО в България
·         Д-р Гергана Николова – член на УС на БЛС
·         Д-р Антоанета Томова – началник отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията, Комплексен онкологичен център (КОЦ), гр. Пловдив
·         Доц. д-р Йорданка Узунова – началник клиника „Педиатрия“, Болница „Лозенец“, член на Българска педиатрична асоциация
·         Доц. д-р Илия Карагьозов – председател на Българската асоциация по онко-гинекология, завеждащ отделение „Дисплазия център, Оперативна гинекология и тазова хирургия“ МБАЛ и ДКЦ ВИТА
·         Д-р Христиана Бацeлова – началник Хигиенно-епидемиологичен отдел, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
·         Д-р Момчил Баев – основател на Фондация „Астра Форум“”
·         Проф. Ивайло Търнев – Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“
·         Ивайло Спасов – директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България
·         Пламена Николова – директор, „Национална мрежа за децата“
·         Д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
·         Доц. Христина Лебанова – Социална фармация и фармацевтично законодателство – МУ – Плевен